Wyniki rowerowej ankiety wyborczej 2020

Rynek w Gliwicach

Mamy już odpowiedzi kandydatów na prezydenta Gliwic na naszą rowerową ankietę wyborczą.

Wszystkie odpowiedzi zostały przytoczone w oryginalnej formie, a ich kolejność jest alfabetyczna.

Pytanie nr 1

Jakie inwestycje rowerowe chciałby Pan zrealizować w pierwszej kolejności? Ile kilometrów infrastruktury rowerowej zamierza pan wybudować do końca kadencji?

Andrzej Gillner: Połączenie trasami rowerowymi wybranych dzielnic peryferyjnych z centrum, budowa parkingów dla rowerów, opracowanie planu na kolejne lata.

Kajetan Gornig: W pierwszej kolejności zamierzam realizować główne trasy łączące centrum Gliwic z dzielnicami. Do końca kadencji zamierzam stworzyć co najmniej 25 km infrastruktury rowerowej.

Janusz Moszyński: W pierwszej kolejności chciałbym uzupełnić obecną, poszatkowaną strukturę tak, aby powstawały dłuższe, kompletne ciągi komunikacyjne.

Powinno być możliwe budowanie minimum 10 km roczne, więc do końca kadencji byłoby to około 40 km. Jeżeli warunki techniczne na to pozwolą – to oczywiście więcej. Powyższe nie obejmuje wytyczania tras po już istniejących ścieżkach.

Adam Neumann: Dokończę realizowane przedsięwzięcia:

 • Dodatkowa warstwa wierzchnia (ścieralna) na istniejącej ścieżce rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu przystanku rowerowego w rejonie ul. Bojkowskiej (stacji Trynek)
 • Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od ul. Knurowskiej do granicy miasta.
 • Droga rowerowa wzdłuż zachodniej obwodnicy miasta.

Planuję w trakcie kadencji wykonać kolejne przedsięwzięcia, ponad 20 km nowych ścieżek/dróg rowerowych:

 • Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż rzeki Kłodnicy, od ul. Orlickiego do ul. Staromiejskiej (Łabędy)
 • Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Strzelców Bytomskich, od ul. Zakątek Leśny do ul. Grzybowej
 • Ciąg pieszo-rowerowy/droga dla rowerów wzdłuż ul. Toszeckiej (od ul. Gajowej do ul. Rekreacyjnej w pierwszym etapie, natomiast w kolejnym etapie zostanie rozważona możliwość dalszej budowy)
 • Ciąg pieszo-rowerowy w śladzie tzw. Noworybnickiej, od ul. Nowy Świat do ul. Toruńskiej (etapowo)
 • Ciąg pieszo-rowerowy równolegle do ul. Rybnickiej na odcinku od Toruńskiej do Bojkowa
 • Trasa rowerowa w śladzie kolejki wąskotorowej od ul. Kujawskiej do ul. Robotniczej (zadanie wymaga jeszcze potwierdzenia możliwości realizacji, koncepcja powstanie w 2020 r.)
 • Trasa rowerowa wzdłuż ulicy Chorzowskiej
 • Modernizacja nawierzchni szlaku rowerowego od ul. Granicznej do ul. Bażanciej (w rejonie Lasu Łabędzkiego)
 • Zagospodarowanie terenu z przystosowaniem do potrzeb rowerzystów przy projektowanym przystanku kolejowym Gliwice Kopernik (w rejonie ul. Perseusza)
 • Nowe skrzyżowanie ulic Staromiejska/Strzelców Bytomskich/Główna
 • Szereg połączeń uzupełniających istniejącą siatkę dróg/ścieżek rowerowych, które będą realizowane w ramach corocznych przedsięwzięć oraz modernizacji ulic, jak np.: na ulicy Zabrskiej, w ramach kolejnych etapów ul. Toszeckiej itp.

Pytanie nr 2

W jaki sposób planuje Pan promować rower jako środek transportu?

Andrzej Gillner: W miesiącach letnich zamierzam jeździć od czasu do czasu rowerem do pracy, w szkołach przygotować miejsca do parkowania rowerów.

Kajetan Gornig: Przede wszystkim poprzez rozwój infrastruktury umożliwiającej dojeżdżanie rowerem do pracy, ale także ułatwiając poruszanie się rowerem po mieście (kontraruch rowerowy, stojaki, przyjazna sygnalizacja świetlna). Planuję również realizować kampanie o tematyce zrównoważonego transportu – nie tylko podczas Dnia bez Samochodu czy Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, ale także w innych okresach.

Janusz Moszyński: Przede wszystkim dając osobisty przykład – przez większą część roku będę dojeżdżał do pracy na rowerze.

Adam Neumann: Uważam, że inwestowanie w przyjazną dla rowerzystów infrastrukturę (szeroko rozumianą!), jest najlepszym sposobem promocji tego środka transportu.

Ponadto w swoim programie planuję uspokojenie ruchu w centrum, poprzez sukcesywne zamykanie ulic starówki, z pozostawieniem ruchu rowerowego. Zmienią się również zasady parkowania pojazdów w centrum, co pośrednio może wpływać na decyzje o wyborze środka transportu.

Wspólnie z Metropolią będę realizował działania na rzecz poprawy funkcjonowania zbiorowego transportu publicznego,  w tym przede wszystkim rozwój kolei metropolitarnej. Rower jako uzupełniający środek  transportu powinien stać się naturalnym wyborem dla części korzystających z tych rozwiązań.

Pytanie nr 3

W lipcu 2019 w Gliwicach powstał pierwszy kontrapas rowerowy (ul. Wybrzeże Wojska Polskiego). Czy jako prezydent Gliwic wprowadzi Pan podobne rozwiązania (kontraruch/kontrapasy) również w innych miejscach?

Andrzej Gillner: To jest temat do dyskusji – lokalizacje ewentualnych kontrapasów będą częścią planu budowy sieci dróg rowerowych.

Kajetan Gornig: Tak – będę wspierał dopuszczenie kontraruchu rowerowego na obszarze gliwickiej starówki, a także na jednokierunkowych drogach w strefach zamieszkania w innych dzielnicach Gliwic. Dodatkowo, należy przeanalizować możliwość wymalowania kontrapasów na niektórych jednokierunkowych ulicach poza strefą zamieszkania – jestem zwolennikiem takiego rozwiązania.

Janusz Moszyński: Kontrapasy to dobre rozwiązanie, a przede wszystkim szybkie i tanie – szczególnie, jeżeli z ulicy dwukierunkowej robi się jednokierunkową.

Adam Neumann: Zgodnie z deklaracją złożoną na spotkaniu z Gliwicką Radą Rowerową w dniu 6 listopada 2019 r., nie wykluczam stosowania rozwiązań typu kontraruch czy kontrapas. Jednakże rozwiązania te powinny być stosowane w miejscach w których trudno o inną organizację ruchu rowerowego (jak na ul. Wybrzeża Wojska Polskiego), a nie jako gliwicki standard rowerowy.

Pytanie nr 4

Czy jako prezydent Gliwic przywróci Pan możliwość jazdy rowerem po Rynku i całym Parku Chrobrego?

Andrzej Gillner: Po parku – tak, niekoniecznie wszystkimi ścieżkami. Po rynku – z ogródkami piwnymi albo jarmarkiem świątecznym – nie.

Kajetan Gornig: Nie jestem zwolennikiem jazdy rowerem po Rynku, wobec czego nie będę lobbował za tym rozwiązaniem. Jestem natomiast zwolennikiem udostępnienia całego Parku Chrobrego dla rowerzystów.

Janusz Moszyński: Zdecydowanie tak.

Adam Neumann: Rynek zostanie wyłączony z obszaru pasa drogowego. Zmienią się zasady zarządzania tą przestrzenią (zarządzanie tym obszarem przez ZDM zostanie ograniczone). Zniosę zakaz wjazdu rowerów, jednakże to pieszy powinien czuć się swobodnie i bezpiecznie na rynku. Więc jeżeli zniesienie zakazu wjazdu na płytę rynku będzie generowało niebezpieczne sytuacje dla pieszych, będę poszukiwał innych rozwiązań.

Zgodnie z deklaracją złożoną na w/w spotkaniu sytuacja w Parku Chrobrego również wymaga ponownego przeanalizowania, gdyż obecne zakazy nie są honorowane i niewiele wnoszą. Wspólnie z MZUKiem zostaną wypracowane inne rozwiązania dla ruchu rowerowego w Parku.

Pytanie nr 5

Jaką rolę widzi Pan dla Gliwickiej Rady Rowerowej w projektowaniu infrastruktury rowerowej?

Andrzej Gillner: Obok urbanisty miejskiego (przewiduję jego powołanie) i Zarządu Dróg Miejskich GRR to kluczowy udziałowiec dyskusji nad założeniami projektów, opiniowanie/konsultowanie przygotowywanych projektów drogowych, propozycje nowych rozwiązań.

Kajetan Gornig: Gliwicka Rada Rowerowa powinna być zaangażowana na jak najwcześniejszym etapie powstawania infrastruktury rowerowej. Stowarzyszenie powinno być informowane o zamierzeniach inwestycyjnych Miasta, aby móc zgłosić swoje ewentualne sugestie przed przystąpieniem do projektowania, a następnie powinno mieć możliwość konsultacji w trakcie projektowania. Dzięki temu końcowy projekt będzie łączył perspektywy różnych stron i pozwoli na wypracowanie najlepszych rozwiązań.

Janusz Moszyński: Taką jak całego sektora organizacji pozarządowych – należy wykorzystać ich wiedzę, potencjał i zaangażowanie w lepszym, bardziej odpowiadającym potrzebom mieszkańców zarządzaniem miastem. W pierwszej kolejności słuchać, rozumiejąc, że samemu nie „pozjadało się wszystkich rozumów”.

Adam Neumann: Zamierzam czerpać z aktywności mieszkańców zaangażowanych w sprawy miasta. Zobowiążę osoby odpowiedzialne za koordynację rozwoju infrastruktury rowerowej w mieście, do cyklicznych spotkań ze środowiskami (osobami) chcącymi dzielić się wiedzą i doświadczeniem branżowym oraz spostrzeżeniami z poziomu użytkownika.

Wiceprezes (a w latach 2018-2024 prezes) Rowerowych Gliwic, radny dzielnicy Sikornik, współzałożyciel Śląskiej Koalicji Rowerowej oraz pomysłodawca Śląskiego Święta Rowerzysty. W młodości członek PTTK, a na co dzień programista gliwickiej firmy Future Processing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *