Podsumowanie kampanii wyborczej 2024

Katarzyna Kuczyńska-Budka oraz Mariusz Śpiewok podczas spotkań na temat 5 kroków do rowerowych Gliwic

W kończącej się kampanii wyborczej byliśmy aktywni zarówno w pierwszej turze (prorowerowa deklaracja „5 kroków do rowerowych Gliwic”), jak i drugiej turze (rowerowa ankieta wyborcza).

5 kroków do rowerowych Gliwic

Jako organizacja pozarządowa zajmująca się problemami rowerzystek i rowerzystów oraz infrastruktury rowerowej w Gliwicach zaproponowaliśmy, aby kandydaci i kandydatka na stanowisko prezydenta Gliwic zobowiązali się w przyszłej kadencji do realizacji 5 postulatów. Dlatego do wszystkich pięciorga kandydatów przesłaliśmy zaproszenie na spotkanie w tej sprawie. Nasze postulaty to:

 1. Pół procent dla rowerów – dedykowany budżet na inwestycje rowerowe
 2. Rowerowy Pakiet bez łopaty! (wiaty rowerowe, kontraruchy i pasy ruchu dla rowerów)
 3. Wysokiej jakości infrastruktura – Przyjęcie Metropolitalnych Standardów Pieszych, Rowerowych i Transportu Zbiorowego na mocy zarządzenia prezydenta
 4. Lepsza koordynacja zadań zrównoważonego transportu poprzez wyłonienie w konkursie pełnomocnika Prezydenta ds. Zrównoważonej Mobilności
 5. Utrzymanie współpracy z rowerowymi organizacjami pozarządowymi

(Postulaty szerzej opisane są tu)

Czworo kandydatów odpowiedziało pozytywnie na nasze zaproszenie. Spotkaliśmy się indywidualnie z każdą osobą, żeby omówić jej podejście do tematów rowerowych w planach na swoją prezydenturę.

Łukasz Chmielewski zwrócił uwagę na potrzebę budowy szkieletu komunikacji rowerowej, żeby połączyć ze sobą rowerowo dzielnice miast. Przypomniał również koncepcję z 2013 roku, gdzie jako radny dzielnicowy brał udział w jej opiniowaniu i dopominał się jej realizacji.

Kajetan Gornig podkreślił ważną rolę roweru jako codziennego środka transportu. Ponadto opowiedział o pomyśle garaży rowerowych, który ma swoim programie wyborczym.

Katarzyna Kuczyńska-Budka położyła nacisk na projektowanie uniwersalne oraz partycypację w projektowaniu nowej infrastruktury. Ponadto, podkreślała potrzebę scalenia infrastruktury rowerowej w logiczną całość

Mariusz Śpiewok potwierdził kontynuację wszystkich przygotowywanych inwestycji rowerowych (m.in. Bulwary Kłodnicy czy Park Południowy) oraz zmian w centrum po przeniesieniu ruchu samochodowego na obwodnicę.

Wszystkie osoby kierunkowo zgodziły się z naszymi postulatami i podpisały 5 kroków do rowerowych Gliwic.

Rowerowa ankieta wyborcza

W związku z brakiem rozstrzygnięcia wyborów w pierwszej turze przygotowaliśmy jeszcze 3-pytaniową ankietę:

 1. Jakie 5 inwestycji rowerowych chciałby zrealizować Pan/i w pierwszej kolejności?
 2. Na co będzie Pan/i zwracał/a uwagę podczas planowania przebiegów dróg rowerowych?
 3. Jaki chciałby/chciałaby Pan/i osiągnąć poziom udziału podróży rowerem w codziennych podróżach mieszkańców na koniec kadencji?

Pytanie nr 1

Katarzyna Kuczńska-Budka:

 1. ul. Chorzowska – Tak jak obiecałam już mieszkańcom i mieszkankom w pierwszej kolejności zajmę się tą ulicą. Obecnie jest ona w fatalnym stanie. Wierzę, że po jej metamorfozie poza nowymi przystankami czy miejscami parkingowymi będzie również bezpieczna droga dla rowerów łącząca się z istniejącą już infrastrukturą dla rowerów na początku tej ulicy.
 2. ul. Dworcowa wraz z Jana Pawła II – Dla ruchu rowerowego kluczowe jest bezpieczne połączenie dużych osiedli (m.in. Trynek, czy Sikornik) z dworcem kolejowym oraz centrum. W najbliższych latach planowany jest rozwój Kolei Metropolitalnej więc jako prezydent chcę umożliwić wygodny dojazd rowerem na dworzec i powrót do domu.
 3. ul. Toszecka wraz z dostosowaniem istniejącego tunelu do ruchu rowerowego – Powinniśmy utworzyć bezpieczne połączenie rowerowe pod torami, żeby połączyć południowe dzielnice z dworcem oraz centrum. Bardzo ubolewam, że w ramach budowy Centrum Przesiadkowego pominięto kluczową potrzebę rowerzystów i nie wybudowano lub dostosowano istniejących tuneli do ruchu rowerowego. Czas to zmienić.
 4. Brakujące fragmenty trasy wąskotorowej – Na ul. Bojkowskiej jest już wybudowana wysokiej jakości droga rowerowa. Niestety kończy się w pobliżu dawnego dworca kolei wąskotorowej. Wielokrotnie mieszkanki i mieszkańcy zgłaszali mi, że drogi dla rowerów „urywają się”. Zależy mi, żeby w ramach mojej kadencji na bieżąco łączyć ze sobą te rowerowe puzzle. Ten odcinek jest dobrym przykładem i chciałabym go połączyć z ul. Kujawską, na której już jest droga dla rowerów oraz ul. Kujawską z ul. Robotniczą i ul. Franciszkańską. To pozwoli na wygodny dojazd do ul. Zabrskiej i ul. Chorzowskiej.
 5. Bezkolizyjny przejazd przez ul. Feliksa Orlickiego – Jest to jedno z najgorszych skrzyżowań pod kątem liczby przejazdów dla rowerów. Aby przejechać z jednej strony ulicy na drugą musimy pokonać aż 4 sygnalizacje. Jeśli rower ma być konkurencyjnym środkiem transportu musimy eliminować takie bariery. Stąd proponuję budowę bezkolizyjnego przejazdu pod skrzyżowaniem.

Mariusz Śpiewok:

 1. Realizacja dróg rowerowych łączących os. Kopernika i Łabędy z ośrodkiem w Czechowicach.
 2. Realizacja drogi rowerowej w śladzie dawnego torowiska wzdłuż ul. Chorzowskiej.
 3. Zapewnienie dobrej infrastruktury rowerowej przy przebudowie ul. Zwycięstwa oraz na ul. Jana Pawła II.
 4. Drogi rowerowe wzdłuż Kłodnicy w ramach Bulwarów Kłodnicy.
 5. Wyznaczenie pasów ruchu dla rowerów – przede wszystkim w centrum miasta.

Pytanie nr 2

Katarzyna Kuczńska-Budka:

 1. Standardy rowerowe i piesze – Będę przywiązywała dużą wagę do przestrzegania standardów rowerowych oraz pieszych przygotowanych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Szczególnie zwrócę uwagę na pięć wymogów infrastruktury przyjaznej użytkownikom: spójności, bezpośredniości, bezpieczeństwa, wygody i atrakcyjności.
 2. Uważam również, że miasto powinno posiadać informacje o prognozach ruchu, dlatego warto wzorem innych miast wprowadzić pilotażowo liczniki ruchu rowerowego. To bardzo ważne, aby nowe inwestycje spełniały przyjęte standardy, ponieważ gwarantują one wysoką jakość, a dane o przejazdach pozwolą nam lepiej wybierać priorytety dla kolejnych inwestycji.
 3. Partycypację i współpracę z NGO – Słucham mieszkańców oraz ekspertów, dlatego jestem otwarta na działania z organizacjami zrzeszającymi użytkowników rowerów i specjalistów. Liczę, na dobrą współpracę m.in. z Rowerowymi Gliwicami.
 4. Minimalizowanie wycinek zieleni – To bardzo ważne, żeby nowe inwestycje nie oznaczały nadmiernej wycinki. Zależy mi, żeby starać się przesadzać istniejące drzewa, których pozostawienie może wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz nasadzić dodatkowe drzewa w ramach danej inwestycji.

Mariusz Śpiewok: Przede wszystkim to, żeby zapewnić spójność siatki dróg rowerowych oraz pasów ruchu dla rowerów. Zdaję sobie sprawę, że to nasza największa bolączka. Ważny dla mnie będzie również odpowiedni standard infrastruktury rowerowej.

Pytanie nr 3

Katarzyna Kuczńska-Budka: Naszym celem powinno być osiągnięcie co najmniej 10% udziału podróży rowerem. Inspiracją jest dla mnie Poznań, który w 2013 roku posiadał udział ruchu rowerowego na poziomie 4% w stosunku do wszystkich podróży, a po niecałych 10 latach został rowerowym liderem i przekroczył 10% w codziennych podróżach rowerem.

Mariusz Śpiewok: Moim marzeniem byłoby udział taki jak w wielu państwach zachodniej Europy, czyli ok. 15 – 18%. Wiem, że będzie bardzo trudno to osiągnąć, ale mam nadzieję, że planowane projekty, szczególnie te w zakresie spójności sieci połączeń oraz wyznaczenie pasów ruchu dla rowerów, będą skutecznie zachęcać gliwiczan do częstszego korzystania z roweru jako środka codziennej komunikacji, a nie tylko do rekreacji. Myślę, że wszyscy widzimy jak bardzo rośnie zainteresowanie tą formą transportu. Sądzę, że wyniki badań sprzed dwóch lat są już nieaktualne i udział ten wynosi obecnie więcej niż 6%.

Wiceprezes (a w latach 2018-2024 prezes) Rowerowych Gliwic, radny dzielnicy Sikornik, współzałożyciel Śląskiej Koalicji Rowerowej oraz pomysłodawca Śląskiego Święta Rowerzysty. W młodości członek PTTK, a na co dzień programista gliwickiej firmy Future Processing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *