Gliwicykl

Gliwicykl to niekończący się cykl wycieczek rowerowych po Gliwicach i okolicy. Gliwicykl po Ćmoku to jego nocna odmiana, Szosocykl szosowa, a Bivicykl to odmiana połączona z leśnym noclegiem.

Celami Gliwicyklu są:

 • zapoznanie gliwiczan z infrastrukturą rowerową Gliwic i okolic,
 • zachęcenie gliwiczan do jazdy rowerem po mieście,
 • promocja poprawnych zachowań rowerzystów w ruchu ulicznym,
 • promocja roweru jako całorocznego środka transportu.

Archiwalne trasy Gliwicykli, Gliwicykli po Ćmoku i Szosocykli.

Regulamin imprez organizowanych przez Stowarzyszenie Rowerowe Gliwice (Gliwicykl, Gliwicykl Po Ćmoku, Szosocykl i Bivicykl):

 1. Udział w Imprezie jest dobrowolny i oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. Udział w Imprezie mogą wziąć osoby pełnoletnie, które nie utraciły uprawnień do kierowania rowerem i posiadają przy sobie dowód osobisty lub prawo jazdy. Dopuszcza się udział osób niepełnoletnich, które spełniają oba poniższe warunki:
  1. posiadają uprawnienia do kierowania rowerem,
  2. są pod stałym nadzorem swojego pełnoletniego opiekuna, który bierze na siebie pełną odpowiedzialność za niepełnoletniego Uczestnika.
 3. Każdy Uczestnik Imprezy ponosi całkowitą i wyłączną osobistą odpowiedzialność za:
  1. swoje bezpieczeństwo i mienie,
  2. działanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności za przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym,
  3. wszelkie szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe wyrządzone przez siebie.
 4. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do:
  1. dbania o bezpieczeństwo Imprezy,
  2. wzajemnej życzliwości i pomocy w czasie przejazdu,
  3. samodzielnego zaopatrzenia się w potrzebny prowiant przed imprezą,
  4. wykonywania poleceń przedstawicieli Organizatora,
  5. zgłaszania przedstawicielom Organizatora zauważonych nieprawidłowości, wypadków, problemów technicznych lub rezygnacji z udziału w Imprezie.
 5. Zalecane jest noszenie kasków rowerowych oraz odzieży o zwiększonej widzialności (jaskrawej i odblaskowej), przy czym nie zwalnia ona ze stosowania odpowiedniego oświetlenia w warunkach ograniczonej widoczności.
 6. Organizator zobowiązuje się wyłącznie do:
  1. organizacji przejazdu, w tym do wyznaczenia osób prowadzących i zamykających grupę Uczestników Imprezy,
  2. prowadzenia grupy w sposób dostosowany do aktualnych warunków i możliwości Uczestników,
  3. reagowania na zgłoszone przez Uczestników sytuacje i problemy.
 7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.