Odpowiedź wiceprezydenta na nasze uwagi odnośnie „Budowy trasy rowerowej na odcinku Centrum – Sośnica” etap 1

Dotarła do nas dzisiaj odpowiedź na nasze uwagi odnośnie „Budowy trasy rowerowej na odcinku Centrum – Sośnica” etap 1. Wszystkie nasze propozycje zmian została odrzucone przez wiceprezydenta Piotra Wieczorka.

Pismo wiceprezydenta

Nasza odpowiedź wysłana do UM 14 lutego 2017

Nie zgadzamy się ze stwierdzeniem iż nie występuje konieczność wprowadzania zmian do projektu budowy trasy rowerowej na odcinku Centrum-Sośnica.

Niezgodność z koncepcją

Przede wszystkim należy stwierdzić, że projekt budowlany trasy rowerowej Centrum-Sośnica jest niezgodny z „Koncepcją projektową rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie miasta Gliwice”, co było podstawowym założeniem w SIWZ – (cyt.)

„Dokumentację projektową trasy rowerowej Nr 3 należy opracować zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w Koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie Miasta Gliwice, w szczególności w opracowaniu „Koncepcja układowa” – PROJEKT NR K-13 014-04-01 Część B Etap 1 – Koncepcja układowa”.

Spośród najważniejszych niezgodności należy wymienić:

 1. Brak rampy na alei Przyjaźni: w dokumencie „14. Koncepcja techniczna wraz z analizą kosztową” na str. 205 znajduje się informacja o konieczności budowy tej rampy.
 2. Brak przejazdu rowerowego przez ul. Zwycięstwa: Taki przejazd jest wyznaczony w dokumencie „14. Koncepcja techniczna wraz z analizą kosztową” na str. 206.
 3. Brak rozdzielenia ruchu pieszego od rowerowego na al. Przyjaźni: Taki podział jest zaplanowany w dokumencie „14. Koncepcja techniczna wraz z analizą kosztową” na str. 206.
 4. Nawierzchnia wysepki na ul. Dworcowej wykonana z kostki betonowej: w dokumencie „13. Standardy infrastruktury rowerowej” w punkcie „5.1. Podstawowe wymogi dla dróg dla rowerów” stwierdza się: „Drogi dla rowerów lub ciągi pieszo-rowerowy powinny mieć nawierzchnię asfaltową”.
 5. Przejazd dla rowerów przez ulicę Częstochowską: w dokumencie „14. Koncepcja techniczna wraz z analizą kosztową” na str. 206 pokazuje przejazd rowerowy na wprost (niewymagający 4-krotnego skrętu o 90°). W dokumencie „13. Standardy infrastruktury rowerowej” w punkcie „8.1.3. Dobór rozwiązań technicznych na skrzyżowaniach” organizacja przejazdu dla rowerów zaprezentowana na rysunku nr 45 (równoznaczna z projektem) jest opisana jako „nieprawidłowa i niedopuszczalna”.
 6. Kolejność przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów: przez ul. Konarskiego: w dokumencie „14. Koncepcja techniczna wraz z analizą kosztową” na str. 206 pokazuje odwrotną kolejność przejścia i przejazdu niż w projekcie budowlanym.
 7. Przebieg przez park Chrobrego: w dokumencie „14. Koncepcja techniczna wraz z analizą kosztową” na str. 206 znajduje inny (krótszy) przebieg przez park Chrobrego

Jak wykazano powyżej projekt budowlany trasy CentrumSośnica zawiera szereg znaczących odstępstw od „Koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie miasta Gliwice”, co bezdyskusyjnie czyni go rozbieżnym z koncepcją, a w efekcie końcowym znacznie mniej funkcjonalnym i przyjaznym rowerzystom.

Nasze uwagi

Odnosząc się do treści pisma IR.271.22.2015 z dnia 20 grudnia 2016 r. stwierdzamy:

 1. W odniesieniu do budowy rampy na alei Przyjaźni nie zgadzamy się z poniższymi stwierdzeniami:
  1. „budowa rampy utrudni ruch samochodów”  Uzasadnienie: rampa znajduje się w miejscu gdzie nie jeżdżą  samochody, więc jej obecność lub brak nie będzie miała żadnego wpływu na ruch samochodowy.
  2. „rampa utrudni ruch pieszy”  Uzasadnienie: w naszej opinii skutek byłby odwrotny, tj. rampa ułatwiłaby poruszanie się osób niepełnosprawnych, starszych oraz rodziców z wózkami dziecięcymi.
  3. W piśmie brak wykonania rampy uzasadnia się jej długością (40m) Uzasadnienie: wykonanie rampy nie stanowi przeszkody w istniejących warunkach terenowych alei Przyjaźni (co więcej wg „Koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie miasta Gliwice” wymagana długość rampy jest mniejsza i wynosi 35 m).
  4. „istnieje możliwość przeprowadzenia rowerów po północnej stronie al. Przyjaźni”. Uzasadnienie: po północnej stronie al. Przyjaźni znajduje się kilka lokali gastronomicznych, w tym jeden z ogródkiem. W okresie wiosenno-letnim jest tam bardzo ciasno, utrudnione jest przejście z rowerem.
 2. W odniesieniu do braku przejazdu przez ul. Zwycięstwa, uważamy, że brak przejazdu dla rowerów jest gorszym rozwiązaniem niż proponowane w projekcie. Uzasadnienie: przejazd rowerzysty przez ulicę trwa krócej niż przejście przez ulicę z rowerem. Tym samym w interesie kierowców samochodów jest to, żeby rowerzyści szybciej opuszczali takie miejsca. Jednocześnie chcemy zwrócić uwagę, iż w Gliwicach funkcjonuje kilkadziesiąt przejazdów dla rowerów pozbawionych sygnalizacji świetlnej, wiele z nich przecina ulice o większym natężeniu ruchu oraz wyższej randze, np.:
  1. Przejazd dla rowerów przez ulicę Tarnogórską w pobliżu ul. Ligockiej. Ulica ta ma status drogi krajowej.
  2. Przejazd dla rowerów przez ulicę Śliwki w okolicy ul. Kasztanowej. Ulica ta ma status drogi krajowej.
  3. Przejazd dla rowerów przez ulicę Orlickiego w okolicy ul. Powstańców Warszawy. Ulica ta ma status drogi krajowej.
  4. Przejazd dla rowerów przez ulicę Dworcową przy al. Przyjaźni. Ulica ta ma status drogi wojewódzkiej. Pkt 8.2.8. dokumentu „13. Standardy infrastruktury rowerowej” prezentuje skrzyżowanie zwykłej drogi z drogą dla rowerów na
   którym samochody mają pierwszeństwo.
 3. W odniesieniu do rozdzielenia ruchu pieszego od rowerowego w śladzie alei Przyjaźni nie podzielamy opinii, że wspólny ruch pieszych i rowerzystów jest bezpieczniejszy niż rozdzielony. Więcej na ten temat można przeczytać w dokumencie „Opinia w sprawie łączenia ruchu pieszego i przygotowanym na zlecenie rowerowego”, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad” przez dr. inż. Tadeusza Koptę, mgr. Aleksandra Buczyńskiego, Marcina Hyłę oraz mgr. inż. Bartłomieja Lustofina. Dokument jest dostępny w serwisie gddkia.gov.pl.
 4. W odniesieniu do nawierzchni wysepki na ul. Dworcowej wykonanej z kostki betonowej jesteśmy wielce zdumieni tym, że kostki betonowe na wysepce na ul. Dworcowej są zgodne z wytycznymi ZDM, ponieważ w przypadku wysepek budowanych przy okazji przebudowy dróg wokół budowanej hali widowiskowo-sportowej zdecydowano się na to, że ich rowerowa część będzie wykonana z asfaltu.
 5. W odniesieniu do przejazdu przez ulicę Częstochowską mamy nadzieję na wykonanie prawidłowego przejazdu dla rowerzystów po wygaśnięciu gwarancji.
 6. W odniesieniu do kolejności przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów przez ul. Konarskiego. W naszym przekonaniu szerokość prześwitu pomiędzy drzewami na ul. Konarskiego jest wystarczająca, aby umiejscowić pasy dla pieszych i przejazd dla rowerzystów pomiędzy dwoma sąsiednimi drzewami z zachowaniem wymaganych w przepisach minimalnych szerokości. Wykonanie przejazdu dla rowerów zgodnie z projektem poza utrudnieniem ruchu rowerzystom spowoduje większą kolizyjność ruchu pieszego i rowerowego. Zwracamy uwagę, że zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” minimalna szerokość połączonego przejścia dla pieszych z przejazdem dla rowerów wynosi 4,3 m, podczas gdy minimalna szerokość przejścia dla pieszych to 4 m.
 7. W odniesieniu do przebiegu drogi rowerowej przez park  Chrobrego. W naszym przekonaniu sąsiedztwo drogi dla rowerów nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla użytkowników placu zabaw. W Gliwicach mają miejsce takie sytuacje, że plac zabaw przylega do drogi dla rowerów i nie jest odgrodzony:
  1. Plac zabaw z siłownią na wolnym powietrzu przy alei Sikornik, będącej drogą dla pieszych i rowerów.
  2. Plac zabaw na skwerze Bottrop.

  Naszym zdaniem nie zachodzi potrzeba wycinki drzew dla trasy rowerowej o przebiegu zgodnym z koncepcją.

W związku z powyższym nie możemy się zgodzić ze sformułowaniem „Rozwiązania przyjęte podczas opracowywania dokumentacji projektowej są możliwie najlepsze i uwzględniają potrzeby zarówno użytkowników komunikacji samochodowej jak i pieszej i rowerowej

Prezes Rowerowych Gliwic, radny dzielnicy Sikornik, współzałożyciel Śląskiej Koalicji Rowerowej oraz pomysłodawca Śląskiego Święta Rowerzysty. W młodości członek PTTK, a na co dzień programista gliwickiej firmy Future Processing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *